Marokostyle - marokański sklep w Twoim domu

Twój koszyk jest

na razie pusty

Zapraszamy do zakupów !

skorzystaj z promocji

Logowanie się lub Rejestracja

 


srodek

Regulamin sklepu

 1. Właścicielem sklepu jest firma: KATARZYNA NEJME - MAROKOSTYLE, ul. Polna 7, 62-709 Malanów, NIP: 6681845887
 2. Aby dokonać zakupów, należy zarejestrować się w sklepie podając wszystkie wymagane dane adresowe.
 3. Rejestracja jest jednoznaczna z oświadczeniem przez Kupującego, iż zapoznał się z regulaminem sklepu Marokostyle i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyraża także, zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji wysyłki zakupionych towarów.
 4. Zakupy można dokonywać w dowolnym czasie przez cały rok. Realizacja zakupów (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) następuje po potwierdzeniu (wysyłka za pobraniem) lub dokonaniu zapłaty z góry, poprzez wpłatę na konto (przelew).
 5. Nie będą realizowane zamówienia:
  - wzbudzające wątpliwości
  - opatrzone nieprawidłowymi danymi adresowymi podanymi podczas rejestracji
  - w przypadku braku możliwości potwierdzenia.
 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Marokostyle są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 1 000 PLN Marokostyle zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.
 8. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres sklepu Marokostyle
 9. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 10. Sklep ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni.
 11. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nie noszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.
 12. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres sklepu Marokostyle. Do każdej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.

  Wzór odstąpienia od umowy - pobierz

 13. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 14. Zespół sklepu Marokostyle dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 15. Ceny towarów oferowanych przez sklep Marokostyle wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 16. Dokonując zakupów w sklepie Marokostyle Klient zobowiązuje się do przestrzegania powyższego regulaminu.
 17. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 18. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
 19. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 20. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe naszych klientów wykorzystywane są wyłącznie do celów niezbędnych w działalności sklepu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Klient w każdej chwili ma prawo edytować swoje dane lub, jeśli wyrazi taką wolę, zostaną one usunięte z naszej bazy danych.

Sklep marokostyle.com gwarantuje całkowite bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Wszystkie informacje wykorzystujemy zgodnie z ich przeznaczeniem i traktujemy jako informacje całkowicie poufne. Informujemy, że danych Państwa nie udostępniamy osobom trzecim. Zapewniamy, że służą one nam tylko do komunikacji pomiędzy sklepem a klientem oraz do realizacji zamówień. Każdemu, kto się zarejestrował, zapewniamy dostęp do własnych danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.